Očkování praktickým lékařem

Od března 2021 je vedle očkování proti covid-19 v očkovacích centrech umožněno rovněž zapojení praktických lékařů. Pokud máte zájem očkovat se u praktického lékaře, o možnosti očkování se domluvte přímo s ním. V takovém případě se zájemce neregistruje přes Centrální rezervační systém registrace.mzcr.cz.
Od září 2021 vyjíždí mobilní očkovací tým hl. m. Prahy s praktickým lékařem k očkování imobilních osob (popř. rodinných příslušníků) v přirozeném sociálním prostředí. V případě Vašeho zájmu o očkování imobilních pacientů přímo v domácím prostředí se můžete k termínu registrovat na níže uvedeném odkazu.

Očkování imobilních osob v přirozeném sociálním prostředí

V Praze jsou stále pacienti, kteří mají zájem o to být naočkováni, avšak pro svůj nevyhovující zdravotní stav/imobilitu naočkováni nejsou. I proto se hlavní město Praha rozhodlo zajistit speciální mobilní očkovací tým ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů, Českým červeným křížem, Fakultní nemocnicí Motol a Městskou poliklinikou Praha zaměřený na očkování imobilních osob (popř. rodinných příslušníků) v přirozeném sociálním prostředí.  I přesto, že má Praha 12 aktivních mobilních očkovacích týmů a více než 30 očkovacích center, považujeme praktické lékaře jako velice důležité partnery pro dosažení maximální proočkovanosti obyvatel. Zájemci o očkování ve svém domácím prostředí se mohou hlásit na níže uvedeném odkazu „Rezervovat termín“.

Termíny výjezdů

Výjezdy jsou k dnešnímu dni naplánovány na 13. 10., 20. 10., 29. 10., 5. 11. a 12. 11. Aktuální naplánované termíny výjezdů vždy naleznete v sekci „Objednávání pacientů“ pod červeným tlačítkem „Rezervovat termín“. V případě zvýšeného zájmu budou termíny a další lékaři do harmonogramu postupně přidáváni.

Počet pacientů/den

Za jeden očkovací den lékař navštíví 8 unikátních adres. Počet oočkovaných může být vyšší než 8, jelikož se na totožné adrese může oočkovat více pacientů (nejen imobilní pacient, pro kterého je výjezd přednostně určen, ale například i rodinní příslušníci aj.). Na jeden výjezd je počítáno s 45minutovou dotací (včetně transportu/přesunu).

Objednávání pacientů

Zájemci o očkování imobilních pacientů v domácím prostředí se mohou registrovat a rezervovat termín přímo v registračním a rezervačním systému níže na odkazu „Rezervovat termín“.
Pro přidání rezervace do rozvrhu se nejprve přihlaste na odkazu uvedeném nad tabulkou. Následně se zapište do některého z volných polí, u kterého je uvedeno 0/1. Uvedený čas u volných polí je pouze orientační, hlásíte se přednostně k datu. Registrační/rezervační kalendář slouží k evidenci zájmu. Do rezervačního systému uvádějte své jméno a telefonní číslo. Další podrobnosti o počtu očkovaných osob ve Vaší domácnosti, požadované vakcíně a jiných důležitých náležitostech budete následně informovat koordinátorku očkování, která Vás bude v dostatečném časovém předstihu před termínem očkování telefonicky kontaktovat.

Cílem je zajistit především doočkování druhou dávkou nebo poskytnutí dávky první pro dosud nijak neočkované pacienty.

Pokud si s registrací nevíte rady, registrovat se můžete také telefonicky, i pomocí pevné linky, a to na čísle 1221.

Objednávání pacientů k očkováním v domácím prostředí

Rezervační systém pro očkování imobilních osob (popř. rodinných příslušníků) v přirozeném sociálním prostředí.

Vakcíny

Očkování imobilních pacientů v domácím prostředí bude prováděno vakcínami Janssen společnosti Johnson&Johnson a Spikevax společnosti Moderna. Očkovaný si bude moci vybrat, kterou očkovací látkou chce být naočkován. Přednostně bude používána jednodávková očkovací látka Janssen.

Jak probíhá proces očkování?

REGISTRACE Připravte si kartičku zdravotní pojišťovny a doklad totožnosti.

LÉKAŘ Společně s lékařem vyplníte dotazník k očkování a informovaný souhlas.Lékař Vám položí několik otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a případných alergií.

OČKOVÁNÍ Očkovací látka Vám bude aplikována do svalu v oblasti ramene.
ADMINISTRATIVA Obdržíte očkovací kartičku se záznamem o očkování. Očkovací certifikát bude dostupný na portálu očkování občana ocko.uzis.cz.
ČEKÁRNA Po aplikaci očkování s Vámi na místě zůstane lékař 15-30 min pro případ, že by se Vám udělalo nevolno. V den očkování i následující den je vhodné dodržovat klidový režim. První 3 dny po očkování je možné, že budete cítit bolest v místě aplikace očkování, pozorovat mírný otok či zduření mízních uzlin, méně často zvýšenou teplotu nebo se budete cítit více unaveni. Jedná se o běžné projevy, které zpravidla rychle odezní. V případě potřeby neváhejte konzultovat Váš stav se svým praktickým lékařem nebo na informační lince 1221.
V případě nejasností či jakýchkoliv dotazů se obracejte na informační linku 1221 nebo na e-mail ockovani@praha.eu.

Očkování v ordinacích praktických lékařů

1

Kritérium

pacienty dle věkových kritérií vyhlášených MZČR, od 4. 6. 2021 starší 16 let

pacienty, u nichž praktický lékař vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je obdobné riziku v dané době očkovaných osob, a to zvláště v případě pacientů s diagnózami a zdrav. stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19*

TIP

Pokud se pacient registroval k očkování přes Centrální rezervační systém, tedy přes stránky registrace.mzcr.cz, nemůže být zároveň registrován u praktického lékaře!

2

Kritérium V případě, že pacient splňuje podmínku z kritéria 1

Primárně pacienty registrované u praktického lékaře (PL) jako poskytovatele primární péče, své registrované pacienty

Od 1. května 2021 je umožněno PL očkovat i pacienty, u kterých není registrujícím poskytovatelem. Tato možnost zefektivňuje očkování – praktičtí lékaři mohou po vzájemné dohodě zabezpečit očkování pacientů (např. těch ve vyšších věkových kategoriích čekajících u svého praktického lékaře, který očkovací látkou zatím nedisponuje a neočkuje). Zároveň je tak možné zabezpečit využití očkovací látky, kterou má praktický lékař k dispozici, a přitom již nemá mezi svými pacienty žádné, kteří by o očkování měli zájem.

Pacienty, kteří spadají dle věku a zdravotního stavu do kategorie v dané době očkovaných osob. Primárně mají být očkováni pacienti patřící do rizikovější skupiny, tj. starší věkové skupiny a ti, u nichž PL vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je vysoké. Teprve poté může praktický lékař přistoupit k očkování nižších věkových skupin.

Pacienty, kteří zatím nebyli očkováni jinde.

Pacienty, kteří nejsou zaregistrováni k očkování v Centrálním rezervačním systému v jiném očkovacím centru.

Imobilní pacienty, kteří se nemohou dostavit do očkovacího centra, a to v rámci návštěvní služby

Jakými očkovacími látkami praktičtí lékaři očkují?

Praktičtí lékaři (PL) mohou ve svých ordinacích očkovat třemi očkovacími látkami – Vaxzevria (dříve AstraZeneca), Janssen a Moderna.

Při přeočkování druhými dávkami (u očkovacích látek Vaxzevria a Moderna) bude dodáno PL stejné množství očkovací látky, jaké jim bylo dodáno k aplikaci prvních dávek. Dodáno bude tak, aby PL mohl realizovat aplikaci v intervalu vyplývajícím z nového mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. června 2021, které nabývá účinnosti dne 11.6. 2021.

Nově se mění interval pro podání druhé dávky z původních 38-42 dnů na 25-35 dnů po aplikaci první dávky u očkovací látky Moderna. Nový interval 25-35 dnů pro podání druhé dávky Moderny je platný od 11.6. u nově očkovaných zájemců o očkování. Před 11.6. by interval neměl být zkracován a u rozočkovaných osob by měl být dodržen interval 38-42 dnů, nejedná-li se o zkrácení ze zdravotních důvodů.

Interval 84-91 dnů pro podání druhé dávky očkovací látky Vaxzevria zůstává nezměněn. Na uvedený interval pro přeočkování je nastaven i systém dodání těchto očkovacích látek na přeočkování druhou dávkou.

Pozn.: Dne 20. 5. 2021 bylo vydáno stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP a Státního ústavu pro kontrolu léčiv k používání a bezpečnosti vektorových vakcín proti covid-19 (Vaxzevria a Janssen), které doporučuje, aby vakcína Vaxevria (dříve AstraZeneca) a Jannsen nebyla aplikována osobám mladším 60 let. Obě odborné instituce reagují na výsledky analýzy Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), která porovnala závažná rizika onemocnění covid-19, proti němuž očkování chrání, s velmi vzácným specifickým nežádoucím účinkem obou uvedených vakcín – syndromem trombózy s  trombocytopenií (TTS). Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 9. 6. 2021 podpořilo toto odborné stanovisko a také doporučilo vakcínami AstraZeneca a Johnson & Johnson neočkovat lidi mladší 60 let. Ministerstvo o rozhodnutí informuje očkovací centra a očkující praktické lékaře, ke kterým vakcíny těchto výrobců většinou směřují. Odborníci připravili také doporučení, jak postupovat, když se tyto trombózy u pacientů objeví. Bližší informace k rozhodnutí MZČR k dispozici na: koronavirus.mzcr.cz.

 

Jak probíhá registrace zájemců o očkování u praktického lékaře?

Praktický lékař očkuje pacienty, kteří sami vyjádří zájem a pacienty, které aktivně vyzve a spadají do příslušných kategorií dle priorit stanovených MZČR. S ohledem na potřebu monitorování průběhu očkování proti covid-19 je žádoucí, aby praktičtí lékaři zadávali všechny pacienty, kteří projevili zájem o očkování do Očkovacího seznamu v informačním systému infekčních nemocí ISIN OČKO. Aktuální Metodický pokyn pro zaznamenání očkování proti onemocnění covid-19 praktickými lékaři je dostupný zde www.uzis.cz.

Jak probíhá koordinace a rozdělování očkovacích látek praktickým lékařům?

Národní koordinátor pro očkování (NKOČ) rozdělí dávky mezi kraje na základě populačního klíče a zašle tento údaj krajskému koordinátorovi očkování (KKOČ) a krajskému koordinátorovi praktických lékařů (KKPL). Krajský koordinátor očkování sdělí Ministerstvu zdravotnictví (MZ) množství očkovací látky potřebné na dávky v očkovacích místech (OČM) a zároveň na výdej z OČM praktickým lékařům. MZ následně předá distributorovi informaci o množství očkovací látky, které bude využitelné pro pokrytí objednávek PL. Krajští koordinátoři očkování si následně objednají potřebné množství standardním způsobem u distributora. Praktičtí lékaři si objednávají očkovací látky přímo v objednávkovém systému distributora. PL, kteří dostávali první dávky jinak než přímo dodávkou od distributora, tedy od kraje výdejem z OČM, dostanou stejnou cestou i dávky druhé. PL, kteří dostali první dávky přímým závozem od distributora, dostanou opět přímým závozem od distributora dávky druhé na základě objednávky v CFA nebo přímo u distributora, s ohledem na konkrétní očkovací látku. Dodávky hlídá Centrální řídící tým Ministerstva zdravotnictví. Systém distributora ohlídá nutnost objednávky druhých dávek dle platného Mimořádného opatření MZ. Vakcína Vaxzervia (dříve AstraZeneca) je objednávána přes aplikaci CFA, vakcína Moderna je objednávána přímo u distributora, kterým je společnost Avenier. Vakcína Janssen je rozdělována napřímo dle objednávek u distributora Avenier, nikoliv přes KKOČ.

Jak probíhají objednávky vakcín do ordinací praktických lékařů?

Distribuci očkovacích látek Vaxzevria (dříve AstraZeneca), Janssen a nově, od čtvrtka 20. května 2021, Moderna zajišťují vysoutěžení distributoři přímo do ordinací praktických lékařů, pokud se nejedná o případy, kdy byla očkovací látka Vaxzevria a Moderna přidělena krajským koordinátorem očkování a praktických lékařů praktickému lékaři výdejem z lékárny očkovacího místa.

Distribuce očkovacích látek praktickým lékařům probíhá následovně:

VAXZEVRIA (dříve AstraZeneca) na základě:

objednávky na první dávky v objednávkovém systému v Covid Forms Applications (CFA), jejichž realizaci schvaluje národní koordinátor praktických lékařů (NKPL). Vzhledem k omezenému množství Vaxzevria aktuálně neprobíhá schvalování objednávek na první dávky, neboť v následujících týdnech bude třeba prioritně zajistit očkovací látku na přeočkování druhými dávkami. Jakmile pomine potřeba této látky na přeočkování, vrátí se NKPL ke schvalování objednávek k realizaci zejména tak, aby byla co nejdříve dodána očkovací látka všem praktickým lékařům, kteří o ni mají zájem a dosud žádnou neobdrželi. Těmto PL bude distribuována očkovací látka přímo do ordinací.  Více o objednávkovém systému zde koronavirus.mzcr.cz;

objednávky na druhé dávky v objednávkovém systému v CFA u těch praktických lékařů, kteří obdrželi první dávky přímým závozem od distributora Alliance Healthcare – tyto objednávky budou realizovány v tomto a následujících týdnech. Druhé dávky jsou distribuovány tak, aby všichni praktičtí lékaři obdrželi očkovací látku včas, tj. k přeočkování dle intervalu uvedeného v mimořádném opatření – 84-91 dnů. Dřívější dodání není vzhledem k omezenému množství očkovací látky garantováno. Včasné schválení objednávek na druhé dávky v CFA zabezpečuje Centrální řídící tým prostřednictvím Národního dispečinku očkování. Zjistí-li dispečink, že v systému není zadána objednávka na druhé dávky toho praktického lékaře, kterému byla v minulosti doručena distributorem, je tento PL následně dispečinkem kontaktován a vyzván k provedení objednávky na druhou dávku v objednávkovém systému v CFA. Těmto PL bude distribuována očkovací látka přímo do ordinací;

potřeby pokrytí druhých dávek u praktických lékařů, kteří obdrželi Vaxzevria na první dávky formou výdeje z lékárny očkovacího místa (včasné dodání zabezpečuje krajský koordinátor očkování ve spolupráci s krajským koordinátorem praktických lékařů). V daném případě PL objednávku na druhou dávku do systému CFA nezadává. Druhé dávky jsou distribuovány tak, aby všichni praktičtí lékaři obdrželi očkovací látku včas, tj. k přeočkování dle intervalu 84-91 dnů. Dřívější dodání není vzhledem k omezenému množství očkovací látky garantováno.

–  v případě, že praktický lékař vytvořil objednávku na Vaxzevrii na první dávky a již o tuto látku nemá zájem, je potřeba, aby tuto objednávku v CFA zrušil.

JANSSEN na základě:

objednávek praktických lékařů v objednávkovém systému distributora Avenier. Objednávky jsou vzhledem k omezenému množství realizovány postupně, a to podle pořadí, ve kterém byly do systému zadány. Tato jednodávková očkovací látka je distribuována přímo do ordinací praktických lékařů.

MODERNA:

– dosud byla tato očkovací látka v některých krajích rozdělována praktickým lékařům výdejem z lékáren očkovacích míst. V těchto případech bude probíhat dodání očkovací látky na druhé dávky stejným způsobem (včasné dodání zabezpečuje krajský koordinátor očkování ve spolupráci s krajským koordinátorem praktických lékařů);

od 20. května 2021, bude Moderna distribuována přímo do ordinací praktických lékařů, a to na základě provedené objednávky této očkovací látky zadané přímo v objednávkovém systému distributora Avenier a.s. (objednávky jsou přijímány přes web vakciny.avenier.cz od 19. května 2021). Na základě objednávky prvních dávek bude vytvořena automaticky další objednávka pro druhé dávky ve stejném množství. Pro druhé dávky není třeba vytvářet další objednávku. Distribuce druhé automaticky vytvořené objednávky proběhne za 3 týdny po první dodávce vakcín do ordinace. Očkovací látka bude do ordinací PL dodávána rozmrazená, s ohledem na skladovací podmínky dle SPC může být uchovávána v chladničce při teplotě 2 °C až 8°C po dobu nejvýše 30 dnů. Další informace jsou dostupné na vakciny.avenier.cz/cz/distribuce-covid-19-vaccine-moderna.

*Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným), nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař, nebo specialista hematolog.

Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba, nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat doporučení onkologa.

Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selháni, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii).

Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).

Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem nebo perorálními antidiabetiky PAD.

Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²).

Osoby s vysokým krevním tlakem léčeným dvěma nebo více farmaky.

Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu covid-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat jejich doporučení.