Očkování u praktických lékařů

Od března 2021 je, kromě očkování v očkovacích centrech, umožněno rovněž zapojení praktických lékařů do očkování proti covid-19, kteří mohou očkovat své pacienty. Zapojování bude postupné, a to s ohledem na získání množství nových kapacit vakcín a jejich dodávek.

 

 

 

Koho praktičtí lékaři očkují?

1

Kritérium

pacienty starší 70 let

pacienty, u nichž praktický lékař vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je obdobné riziku v dané době očkovaných osob, a to zvláště v případě pacientů s diagnózami a zdrav. stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19*

2

Kritérium
V případě, že pacient splňuje podmínku z kritéria 1

pacienty, kteří zatím nebyli očkováni jinde

pacienty, kteří nejsou zaregistrováni k očkování na některém z jiných očkovacích míst

pouze svoje pacienty, které mají ve své kartotéce, tedy pacienty, pro které je praktický lékař registrující poskytovatel

imobilní pacienty, kteří se nemohou dostavit do očkovacího centra, a to v rámci návštěvní služby

své pacienty, kteří sami vyjádří zájem o očkování a své pacienty, které praktický lékař aktivně vyzve v důsledku toho, že spadají do příslušných kategorií v současné době očkovaných zájemců o očkování

Čím praktičtí lékaři očkují?

Očkování v ordinacích praktických lékařů bude na území Prahy prozatím probíhat pouze očkovací látkou AstraZeneca. Očkovací látky Moderna a Comirnaty (Pfizer/BioNTech) budou k dispozici především v očkovacích centrech.

Jak probíhá registrace zájemců o očkování u praktického lékaře?

Praktický lékař očkuje pouze své pacienty, kteří sami vyjádří zájem o očkování a své pacienty, které aktivně vyzve v důsledku toho, že spadají do příslušných kategorií v současné době očkovaných zájemců o očkování. Praktický lékař pak sám aktivně vyhledá osobu, kterou hodlá očkovat, v informačním systému ISIN-OČKO a provede „záznam o registraci“. Provedení záznamu se automaticky projeví v Centrálním registračním systému (CRS). Pokud však je daný pacient již registrován v Centrálním rezervačním systému, tedy již se registroval přes stránky registrace.mzcr.cz, nemůže být očkování provedeno v ordinaci praktického lékaře. Takto vzniká u každého praktického lékaře fronta pacientů k očkování. Praktický lékař si pak následně již zve své pacienty k očkování na konkrétní termín v době, kdy bude mít zajištěnu očkovací látku.

Jak probíhá koordinace a rozdělování očkovacích látek praktickým lékařům?

Národní koordinátorka pro očkování (NKOČ) rozdělí dávky mezi kraje na základě populačního klíče 65+ (v případě všech očkovacích látek drží Národní dispečink očkování (NDOČ) pohotovostní zásobu pro případ ad hoc potřeby) a zašle tento údaj krajskému koordinátorovi očkování (KKOČ) a krajskému koordinátorovi praktických lékařů (KKPL). Krajský koordinátor očkování na základě těchto informací rozhodne o rozdělení přiděleného množství očkovací látky mezi očkovací místa a síť praktických lékařů v kraji a oznámí toto rozdělení distributorovi a NDOČ. KKOČ současně objedná dodávku do jednotlivých očkovacích míst.

Ministerstvo zdravotnictví rovněž zasílá krajskému koordinátorovi očkování a krajskému koordinátorovi praktických lékařů informace o tom, kolik pacientů je přes aplikaci ISIN-OČKO registrováno u jednotlivých praktických lékařů.

Jak probíhají objednávky vakcín do ordinací praktických lékařů?

AstraZeneca

  • Podle nejvyššího počtu zaregistrovaných pacientů v programu ISIN-OČKO rozdělí krajský koordinátor očkování očkovací látky AstraZeneca. Tento seznam zašle krajskému koordinátorovi praktických lékařů, Ministerstvu zdravotnictví a distributorovi.
  • Praktičtí lékaři zasílají jednotný formulář pro praktiky přímo distributorovi. Zasláním objednávky jim nevyvstává automatické právo na okamžité přidělení očkovací látky. O přidělení očkovací látky rozhoduje krajský koordinátor očkování. O schválení přidělení očkovací látky budou praktičtí lékaři informováni prostřednictvím krajského koordinátora pro praktické lékaře. Pokud si PL neobjednal dodávky v předstihu, musí tak učinit nejpozději v den, kdy bude informován o přidělení dávky. Bez objednávkového formuláře nemůže být distributorem vakcína PL předána.
  • S ohledem na omezený počet dávek platí, že až do změny pokynu není možné, aby jeden PL získal z jedné dodávky očkovací látky AstraZeneca více jak 1 balení (100 dávek).
  • Primárně je odpovědností každého příslušného praktického lékaře, aby si zajistil veškerý komplementární materiál k očkování. Komplementární materiál není standardně distribuován spolu s očkovací látkou.
  • Vzhledem k tomu, že někteří praktičtí lékaři nemají žádné zásoby komplementárního materiálu, a s ohledem na to, že tento materiál nelze sehnat formou standardního nákupu, kdy se jedná o nedostatkové zboží, požádalo Hl. m. Praha o uvolnění tohoto materiálu z pohotovostních zásob spravovaných Správou státních hmotných rezerv.
  • Nadále zůstává pro PL zachována možnost, aby se prostřednictvím krajského koordinátora praktických lékařů domluvili s krajským koordinátorem očkování, že dodávky očkovací látky AstraZeneca budou přebírat v existujícím, či nově zřízeném očkovacím místě (OČM), kde budou moci obdržet menší množství očkovací látky.

Na území Prahy se v ordinacích praktických lékařů prozatím očkuje pouze vakcínou AstraZeneca.

Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným), nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař, nebo specialista hematolog.

Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba, nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti COVID-19 vyžádat doporučení onkologa.

Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selháni, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii).

Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).

Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem.

Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²).

Osoby s vysokým krevním tlakem léčeným dvěma nebo více farmaky.

Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu COVID-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti COVID-19 vyžádat jejich doporučení.